Startsida

Välkommen till

World Action on Salt and Health in Sweden

Till medlemmar i WASH Sweden

WASH Sweden startades för 10 år sedan (1/11 2010) för att bilda opinion för ett minskat saltintag i Sverige i syfte att reducera den höga förekomsten av högt blodtryck – närmare en tredjedel av den svenska befolkningen har förhöjt blodtryck och bara en femtedel av dem har god behandling. Saltfrågan är därmed av största vikt för vår kardiovaskulära hälsa och den har tveklöst förts framåt under det gångna decenniet med höjdpunkter som KVA symposiet 2012, WASH Sweden uppvaktning på Näringsdepartementet 2016 och Regeringens proposition ”God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik, prop. 2017/2018:249”.

Under hösten i år har RISE jordbruk – tidigare Jordbruksdepartementet – startat sin andra stora studie om salt i industriproducerade livsmedel finansierat av Vinnova i samarbete med och stöd av livsmedelsindustrin. Det är som alla vet överskottet av salt i de industriproducerade livsmedlen som provocerar fram det höga blodtrycket och som orsakar en omfattande kardiovaskulär sjuklighet – översaltade livsmedel är en folkhälsofråga av högsta dignitet.

Salt i livsmedel har därmed lyfts till högsta politiska nivå också i Sverige. Den fortsatta utvecklingen kan emotses med tillförsikt och WASH Sweden har nått ett viktigt mål – att få saltfrågan erkänd som viktig samhällsfråga. Det internationella trycket i saltfrågan är stort och vi utgår ifrån att den svenska rösten ska höras.

Vi som startade WASH Sweden började under året överväga att dra oss tillbaka och överlämna till en yngre generation att i praktisk handling arbeta för att reducera det överdriva saltintaget i befolkningen. När nu en av oss – Erik Persson – under hösten gått bort finner Lena och jag att tiden är den rätta för att göra allvar av att dra oss tillbaka. Våra medarbetare kommer självfallet att arbeta vidare med saltfrågan om än i andra former och det innebär att WASH Sweden nu tillhör historien.

Vi tackar alla våra trogna medlemmar i WASH Sweden för alla glada tillrop och förslag som följt oss genom de tio åren – de har varit en stor uppmuntran och glädje – stort tack till er alla!

Göteborg i december 2020

Mattias Aurell och Lena Hulthén

Författare: admin

Erik Persson har överlämnat uppdraget att redigera WASH Sweden till Mattias Aurell, Göteborg