Om oss

WASH Sweden – ett nätverk för saltintresserade -startat 1 november 2010.

Vi är i dag november 2016 ett sextiotal medlemmar i WASH Sweden från många områden inklusive livsmedelsindustri och konsumentorganisationer. Alla är välkomna och blir enkelt medlemmar i nätverket genom att sända in sin e-mailadress.

WASH Sweden startades 2010 av professorerna Mattias Aurell njurmedicin Göteborg, Erik Persson fysiologi Uppsala och Lena Hulthén klinisk näringslära Göteborg. Professor Olle Melander medicin Malmö ingår sedan 2013 i styrgruppen för WASH Sweden. Namnet fick vi använda av World Action on Salt and Health – WASH London UK – och signalerar att vi är associerade till denna förening – www.worldactiononsalt – men WASH Sweden är i alla avseenden ett fristående nätverk.

De tre professorerna hade då sedan länge varit aktiva i saltdebatten. Först ut var Mattias Aurell som i debattartiklar i dagspressen DN, SvD och GP och i Läkartidningen (2002;99:4736-40) drev tesen om överkonsumtion av salt som en viktig orsak till hypertoni. Det ledde så småningom fram till att Livsmedelsverket 2006 efter påtryckningar av Lena Hulthén började inkludera salt i nyckelhålsmärkningen av livsmedel. Erik Persson förde saltfrågan upp till regeringen och WASH Sweden fick företräde för statssekreteraren Elisabeth Bachteman på Näringsdepartementet 7 mars 2016 för diskussion om åtgärder mot överkonsumtion av salt. Tillsammantaget har dessa aktiviteter lett fram till dagens situation där Livsmedelsverket har regeringens uppdrag att sammanställa underlaget för åtgärder och som ska presenteras våren 2017.

WASH Sweden har under åren arrangerat och deltagit i åtskilliga möten om salt och ska givetvis fortsätta med det till dess den förödande överkonsumtionen av salt i befolkningen har hejdats. Tyvärr är inte målet ännu i sikte men det är uppmuntrande att myndigheterna har börjat inse sitt ansvar och diskuterar åtgärder.

Stöd WASH Sweden – ju fler vi är desto starkare står vi!

skarmklipp-1

 

Så här skrev vi om WASH Swedens ändamål 2010!

Bakgrund

Intresset ökar runt om i världen för skadeverkningarna av ett för stort saltintag. Helt nyligen har sålunda såväl Institute of Medicine vid National Academies i USA (1) och American Heart Association (2) yttrat sig mycket skarpt i denna fråga.

Båda dessa tunga instanser fokuserar på nödvändigheten att reducera saltintaget i befolkningen. Salt är billigt i dag och används flitigt i den växande produktionen av industrimat av hållbarhetsskäl och i restaurangmat som smaksättare och för att ”dölja den fadda smaken av åldrande livsmedel”. Det medför ett mycket högt saltintag som ligger minst 2-3 gånger över rekommenderad nivå – utrymme för åtgärder finns onekligen.

Triaden – högt blodtryck, kardiovaskulär sjukdom och stroke, överdrivet saltintag – står i centrum för diskussionen. Högt blodtryck är vanligt överallt (3) och kardiovaskulär sjukdom och stroke är ledande mortalitets- och morbiditetsfaktorer i de flesta länder (4). Eftersom det är övertygande visat att reducerat saltintag sänker blodtrycket i hela registret från högt till lågt (5) och att kardiovaskulär sjukdom och stroke också är korrelerat till blodtryckets höjd (6) erbjuder ett reducerat saltintag en given möjlighet att reducera denna sjuklighet.

Reducerat saltintag förbättrar inte bara patienternas situation utan har också mycket stora gynnsamma hälsoekonomiska effekter som nyligen beskrivits av Bibbins-Domingo och medarbetare (7). Skenande sjukvårdskostnader inom hjärta-kärl och strokevård kan således med säkerhet effektivt begränsas av ett reducerat saltintag i befolkningen.

WASH Sweden.
För att bilda opinion i saltfrågan startar vi nätverket WASH Sweden som är öppet för alla intresserade av salt och hälsa. Namnet på nätverket har vi lånat från den brittisk baserade organisationen WASH – World Action on Salt and Health, www.worldactiononsalt – som vi är associerade till. De driver saltfrågan ”worldwide” och har haft stort genomslag och attraherat medlemmar från hela världen. Det är uppenbart att salt i kosten upplevs som ett viktigt problem på alla kontinenter. WASH Sweden ska sprida information hos oss om saltet i vår vardag – var det finns, hur mycket vi får i oss, vilka skador det gör och vad vi kan göra åt det!

Intresset för salt har hittills varit lamt i Sverige, inte minst inom läkarkåren. Behandling av hypertoni med läkemedel i olika mängder och kombinationer har totalt dominerat – aktiv prevention har inte stått högt på dagordningen. Detta vill vi ändra på. Vi inriktar oss i första hand på att tillsammans med Livsmedelsverket begränsa salttillsatsen i industri- och restaurangmat. Det saltet står för 75-80 % av allt det salt vi får i oss. Det vi själva sätter till i hushållet är 15-20 % medan råvaror bidrar bara med runt 5 % av saltet i vår mat.

Stora medicinska effekter kan förväntas. Mindre salt i kosten gör blodtrycksmediciner mer effektiva och kan normalisera trycket hos uppemot 50% av patienter med mild-måttlig hypertoni. En sänkning av saltet i kosten kommer sannolikt att kunna spåras i statistiken för kardiovaskulära sjukdomar och stroke inom några få år. Andra saltrelaterade tillstånd som vi vill studera är osteoporos – kalkförlusterna i urin minskar med mindre salt. Magcancer har också en relation till högt saltintag som bör uppmärksammas.

WASH Sweden är ett e-post nätverk utan formella sammanträden eller avgifter. Vi välkomnar alla saltintresserade inom industri, administration, medicinsk profession och lekmän. Vill du komma upp på adresslistan behöver du bara sända ett e-mail till Mattias Aurell – elmaaurell@gmail.com .

 

Göteborg och Uppsala november 2010.

Mattias Aurell, prof.em. njurmedicin, Göteborgs Universitet

Erik Persson, prof.em. fysiologi, Uppsala Universitet

Lena Hulthén, prof. klinisk näringslära, Göteborgs Universitet.

 

Referenser.

1.  Henney JE et al. Strategies to reduce sodium intake in the United States. Institute of Medicine of the National Academies, Washington DC, USA, April 2010. (www.iom.edu/sodiumstrategies).

2.  Appel J et al. The importance of population-wide sodium reduction as a means to prevent cardiovascular disease and stroke: a call to action from the American Heart Association. Circulation 2011; 123; e-posted ahead of publication March 2011.

3.  Kearney P et al. Global burden of hypertension of worldwide data. Lancet 2005; 365; 217-223.

4.  Lawes CM et al. Global burden of blood-pressure related disease. Lancet 2008; 371; 1513-1518.

5.  Sachs FM et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the Dietary Approaches to stop Hypertension (DASH) diet. N Engl J Med 2001; 344; 3-10.

6.  Lewington s et al. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 2002; 360; 1903-1913.

7.  Bibbins-Domingo K et al. Projected effect of dietary salt reduction on future cardiovascular disease. N Engl J Med 2010; 362; 590-599.