KVA möte 2012

Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap

Anne Marie Hermansson, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm.

KVAs seminarium om ”Salt – Health, Food and Society” 24 oktober 2012 var ett mycket uppskattat initiativ i en av dagens ledande folkhälsofrågor. Runt om i världen har högt saltintag i befolkningen uppmärksammats som en av de  viktigaste orsakerna till högt blodtryck – i sin tur den ledande riskfaktorn för insjuknande och död i hjärt-kärlsjukdom och stroke.

FN och WHO har nyligen lagt fram dokument som tar sikte på att reducera saltintaget i befolkningen och som har stötts av ett stort antal länder bl.a. Sverige. Saltintaget bör inte överstiga 6 gram per dag hos vuxen och snittvärdet bör ligga på 4-5 gram per dag. Saltintaget i Sverige uppgår till dubbla till tredubbla detta värde. Livsmedelsindustrins översaltade produkter anges ofta som orsak till det stora saltintaget och måltider utanför hemmet bidrar i hög grad.

KVAs seminarium bör följas upp med nya studier av saltintaget i sektorer av befolkningen där det är näst intill okänt. Hit hör skolmåltider och mat i kantiner och lunchrestauranger av alla de slag. Det är ett betydande forskningsfält att kartlägga saltintaget i olika befolkningsgrupper.

Saltfrågan handläggs på regeringsnivån i våra nordiska grannländer liksom i många andra länder runt om i världen. Så är det dock inte i Sverige. Något uppdrag – eller resurser – att arbeta aktivt med saltfrågan har inte Landsbygdsdepartementet lämnat till Livsmedelsverket trots utfästelser om detta i FN och WHO. Sverige har således beklagligt nog hamnat på efterkälken i denna betydande folkhälsofråga.

Det är angeläget att detta förhållande åtgärdas. En möjlighet erbjuder sig under innevarande år då Sverige är ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Under det norska ordförandeåret 2012 diskuterades saltfrågan i Oslo 12-13 november. Där framgick att alla nordiska länder utom Sverige har ett mycket aktivt åtgärdsprogram mot befolkningens höga saltintag och som förankrats på regeringsnivå.

Fortsatta insatser på saltområdet är viktigt så länge frågan inte har uppmärksammats på regeringsnivå i Sverige. Ett informationsmöte med organisationen ”Food for life” för att diskutera nya forskningsinsatser och åtgärder framstår som mycket angeläget. Det skulle vara värdefullt om Nationalkommittén kunde initiera ett sådant möte som en uppföljning av kommitténs utomordentligt viktiga och informativa saltseminarium i oktober 2012.

 

Mattias Aurell, WASH Sweden

Prof. em. Göteborgs universitet

Email: elmaaurell@gmail.com